Digitaal lezen - Leveringsvoorwaarden

Voorwaarden VIPMEDIA – VIPKIOSK

1. Algemeen

1.1 Deze Voorwaarden van VIPKIOSK zijn van toepassing op:

i) Het aanmaken van een account

ii) Alle overeenkomsten met betrekking tot tijdschriften die worden aangegaan via de VIPKIOSK en worden geleverd door Vipmedia, Takkebijsters 57a te 4817 BL Breda met Koophandel nummer 20039731 te Breda, BTW nummer NL 0036.22.423.B.01, hierna te noemen “Vipmedia”.

1.2 De klant wordt geacht door het aangaan van een overeenkomst via VIPKIOSK, deze voorwaarden te accepteren.

1.3 VIPKIOSK garandeert dat het geleverde beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

1.4 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken als dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen; in dat geval blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht.

1.5 De klant dient minimaal 18 jaar te zijn.

1.6 VIPKIOSK behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden. Controleer deze voorwaarden daarom regelmatig. De laatste versie is te vinden op www.vipmedia.nl

2. Aanbiedingen

2.1 Vipmedia bestaat uit de website www.vipmedia.nl en de Vipmedia applicatie (“App”) die kan worden gedownload en geïnstalleerd op een iPad, iPhone, Android-tablet of –telefoon. De vereiste minimale versie is voor iOS 9 en voor Android 4.4. Met hetzelfde account kan er op maximaal 5 apparaten tegelijk worden gelezen. Via Vipmedia biedt VIPKIOSK een digitaal abonnement aan en losse nummers kunnen enkel gedownload worden via de app.  Ook kan men voor geselecteerde tijdschriften gratis digitaal lezen bij een printabonnement.

A. Digitale abonnementen

2.2 VIPKIOSK levert een digitaal abonnement via Vipmedia, waarmee het mogelijk is om digitale tijdschriften voor persoonlijk gebruik te downloaden en te lezen. Voor het aangaan van een digitaal abonnement dient eerst een Vipmedia-account te worden aangemaakt. Door het accepteren van een aanbieding via www.vipmedia.nl of de App wordt een digitaal abonnement gekoppeld aan het account en krijgt de klant het recht om periodiek het betreffende tijdschriften te downloaden. Het abonnement omvat de digitale tijdschriften voor de overeengekomen termijn.

2.3 De bevestiging van de order van een digitaal abonnement geschiedt door VIPKIOSK via e-mail. Vervolgens ontvangt de klant een welkomstbericht van VIPKIOSK. Nummers van het tijdschrift kunnen periodiek gedownload worden door de instructies in het welkomstbericht en de FAQ van Vipmedia op te volgen. Neem bij problemen met downloaden contact op met Vipmedia via digitaal@vipmedia.nl

2.4 Een digitaal abonnement wordt aangegaan voor de in de aanbieding opgegeven periode en wordt daarna – behoudens opzegging – automatisch verlengd, tenzij anders wordt vermeld in de aanbieding. Het digitale abonnement kan op ieder moment worden opgezegd. De digitale tijdschriften worden geleverd tot en met het eind van de huidige abonnementsperiode. Opzeggen van een digitaal abonnent kan door de klant online geschieden via digitaal@vipmedia.nl of via de Appstore.

2.5 Als u een abonnement aanschaft met een gratis proefperiode (bijvoorbeeld eerste maand gratis, ontvangt u gedurende de proefabonnementperiode gratis toegang tot de digitale tijdschriften. Als u tijdens de gratis proefabonnementperiode het abonnement opzegt, zullen er geen kosten worden afgeschreven. Per gebruiker kan er eenmaal een gratis proefabonnement worden afgesloten.

2.6 Bij automatische verlenging wordt het abonnement omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd. Opzegging van het abonnement na automatische verlenging kan met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Opzeggen van een digitaal abonnent kan door de klant online via digitaal@vipmedia.nl

2.7 Informatie over de looptijd van uw digitale abonnement kan bij de klantenservice van Vipmedia worden opgevraagd via digitaal@vipmedia.nl

2.8 Na het downloaden blijft een digitaal tijdschrift beschikbaar op het door de klant opgegeven apparaat, zolang men ingelogd blijft. Mocht het digitale tijdschrift verloren gaan of worden verwijderd, dan is het mogelijk om gedurende een periode van 3 maanden na de verschijningsdatum van het digitale tijdschrift, het digitale tijdschrift opnieuw te downloaden met gebruikmaking van hetzelfde Vipmedia-account.

2.9 De klant is gerechtigd om gedurende de abonnementsperiode periodiek digitale tijdschriften te downloaden voor persoonlijk gebruik. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om digitale tijdschriften op enige wijze openbaar te maken (te publiceren) en/of te verveelvoudigen, via het internet of anderszins.

2.10 VIPKIOSK is gerechtigd om welke reden dan ook, de levering van het tijdschrift waarvoor het abonnement is aangegaan, op ieder moment te staken. Alsdan is zij na stopzetting niet verplicht nog enige levering uit te voeren. De abonnee heeft in dat geval recht op gedeeltelijke restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld.

2.11 VIPKIOSK is niet aansprakelijk als een digitaal tijdschrift geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk is wegens buiten de invloedsfeer van VIPKIOSK liggende omstandigheden, zoals stroomstoringen, geen of gebrekkige onlineverbinding, computerfalen, technische mankementen aan apparatuur van de klant, of als hardware en/of software van de klant niet aan de op www.vipmedia.nl vermelde eisen voldoet.

2.12 VIPKIOSK is gerechtigd om welke reden dan ook, de levering van het tijdschriftenpakket waarvoor het abonnement is aangegaan, op ieder moment te staken of de samenstelling van het pakket te wijzigen. Alsdan is zij na stopzetting/wijziging niet verplicht nog enige levering uit te voeren. Bij stopzetting van het tijdschriftenpakket heeft de abonnee in dat geval recht op gedeeltelijke restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld. Bij wijziging van samenstelling van het tijdschriftenpakket heeft de abonnee in dat geval geen recht op gedeeltelijke restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld.

2.13 De e-mail nieuwsbrief en actie e-mail kan te allen tijde worden opgezegd. Dit kan via de afmeldlink onderin de e-mails, of door een verzoek hiertoe te sturen aan digitaal@vipmedia.nl. Opzegging van de e-mail nieuwsbrief of actie e-mail heeft niet de beëindiging van het abonnement tot gevolg.

B. Losse digitale tijdschriften.

2.15 Voor losse digitale tijdschriften geldt hetzelfde als hierboven beschreven voor een  digitaal abonnement, met dien verstande dat slechts één nummer wordt geleverd. Voor het bestellen van een los nummer via de App, is het noodzakelijk om ingelogd te zijn met een Vipmedia-account.

Als de klant is ingelogd tijdens de aanschaf, zal het losse nummer over het gehele Vipmedia platform beschikbaar zijn wanneer ingelogd. Het bestellen van losse nummers is alleen mogelijk via de app en niet via de website van Vipmedia.

3. Prijzen, wijze van betaling en herroepingsrecht

3.1 De vermelde (abonnement)prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.

3.2 De (abonnement)prijs vindt u op Vipmedia.

3.3 VIPKIOSK behoudt zich het recht voor de abonnementsprijs gedurende de looptijd van het digitale abonnement te wijzigen. Betaling van een digitaal abonnement via de website.

3.4 Voor een digitaal abonnement aangegaan via de website, dient betaling voorafgaand aan elke abonnementsperiode te geschieden op een manier die de abonnee heeft geaccepteerd bij het aangaan van de overeenkomst (automatische incasso).

3.5 Bij niet tijdige betaling onder andere door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, zal er een betalingsherinnering via e-mail worden verstuurd.

3.6 Als de betaling van een abonnement ook na aanmaning niet ontvangen is, is VIPKIOSK gerechtigd het abonnement eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen.

3.7 Bij beëindiging van het abonnement voor het einde van de termijn waarvoor de abonnee het abonnementsgeld heeft betaald, heeft de abonnee recht op terugbetaling van het verschil tussen het uiteindelijk verschuldigde bedrag voor het genoten abonnement en het reeds betaalde bedrag. Betaling van losse nummers via de App.

3.8 Betaling van losse nummers die worden aangegaan via de App geschiedt via iTunes (iOS) of Braintree (Android)  dan wel op de wijze die bij de aanbieding wordt vermeld.

Herroepingsrecht

3.9 Alle verkopen via de website of app van Vipmedia zijn definitief. Uw digitale aankopen zijn direct na aankoop toegankelijk, het herroepingsrecht komt hiermee te vervallen.

4. Privacy en Wet Bescherming Persoonsgegevens

Vipmedia, de moedervennootschap van VIPKIOSK, is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens die worden verzameld bij het aangaan van overeenkomsten onder meer met als doel om:

  1. Uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst met de klant;
  2. Een administratie bij te houden van alle klanten;
  3. De klanten naar o.a. leeftijd, geslacht en interesses te kunnen segmenteren, dan wel van de klant een profiel op te kunnen bouwen, aan de hand waarvan VIPKIOSK/Vipmedia haar producten, diensten en aanbiedingen af kan stemmen op de (afgeleide) behoeftes van de klant;
  4. Relevante aanbiedingen te doen van VIPKIOSK/Vipmedia;
  5. Relevante aanbiedingen te doen van zorgvuldig geselecteerde derden (adverteerders). VIPKIOSK/Vipmedia respecteert de privacy van haar klanten. De klant erkent op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling en verstrekking van zijn persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en de klant gaat akkoord met het privacy- en cookie beleid van Vipmedia.

5. Klachten

De abonnee dient klachten zo snel mogelijk na het ontstaan ervan te melden aan Vipmedia via de contactgegevens vermeld in artikel 2.4 van deze voorwaarden. Vipmedia zal de klacht in behandeling nemen en uiterlijk na twee weken bericht sturen aan de abonnee.  Wanneer er geen oplossing wordt bereikt, kan de abonnee voor de buitengerechtelijke bemiddeling bij een geschil gebruik maken van het ODR platform (Online Dispute Resolution) van de Europese Commissie via http://ec.europa.eu/consumers/odr.

6. Aansprakelijkheid en inhoud van derde(n)

6.1 VIPKIOSK is uitsluitend aansprakelijk voor door de klant geleden schade als deze schade aan VIPKIOSK is toe te rekenen of als deze krachtens wettelijke bepalingen voor risico van VIPKIOSK komt. VIPKIOSK is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door de klant van enig door VIPKIOSK geleverd artikel, tenzij VIPKIOSK aansprakelijk is op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek. VIPKIOSK is niet aansprakelijk voor enige schade als deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, als de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van VIPKIOSK gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van VIPKIOSK, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van VIPKIOSK, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen. Niets van bovenstaande is van toepassing in geval van opzet en/of grove schuld van VIPKIOSK. Klant dient te bewijzen dat sprake is van opzet of grove schuld van VIPKIOSK. VIPKIOSK is niet aansprakelijk voor enige schade, die later dan 3 maanden na de levering van het artikel is ontstaan en die niet binnen 14 dagen na openbaring schriftelijk aan VIPKIOSK is kenbaar gemaakt. Wanneer de schade later is ontstaan zal VIPKIOSK de klant op zijn of haar verzoek informeren over het eventuele verhalen van de schade bij de leverancier. Het is de klant niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te verrekenen met enig bedrag dat klant aan VIPKIOSK is verschuldigd. De aanbiedingsvoorwaarden, waaronder prijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten.

6.2 VIPKIOSK is een distributeur (niet een uitgever) van de publicaties. Overeenkomstig hebben wij geen redactioneel toezicht over de publicaties. Meningen, advies, verklaringen, services, aanbiedingen of andere informatie of inhoud uitgedrukt of beschikbaar gemaakt via derden, zijn die van de respectievelijke auteur(s) of uitgever(s) en niet van VIPKIOSK. Vipmedia kan koppelingen bevatten naar andere internetpagina’s en bronnen van derden. VIPKIOSK is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor mededelingen of materialen die beschikbaar zijn via dergelijke gekoppelde pagina’s. Deze koppelingen worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Uitsluitend u bent verantwoordelijk voor het begrijpen van voorwaarden en bepalingen die van toepassing kunnen zijn wanneer u een pagina van derden bezoekt of hier een bestelling plaatst voor producten of services.

Voorwaarden Vipkiosk